اولین وبینار ملی پرند، شهر هوشمند به سوی شهرهای جدید نسل نو- اهداف
اهداف

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/6 | 
«اولین همایش ملی شهر هوشمند؛ به سوی شهرهای جدید نسل نو» توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند با همکاری و حمایت شرکت عمران شهر جدید پرند با اهداف و راهبردهای ذیل برگزار خواهد شد:
- بررسی دستاوردها و تجربیات پژوهشی و کاربردی ارزنده پژوهشگران در زمینه شهرهای جدید نسل نوی هوشمند و بخشهای مختلف آن
- معرفی تازهها، نوآوریها، ابداعات و راهکارهای ارزشمند در زمینههای مختلف شهرهای جدید نسل نو و شهرهای جدید هوشمند در حوزه داخلی
- تقویت و انتقال دانش فنی شهرهای جدید نسل نوی هوشمند و ارتقای سطح دانش دستگاههای اجرائی مرتبط با آن
- شناسایی دانشپژوهان و اهالی صاحب فن و جذب و حمایت از دستاوردهای ارزشمند و کاربردی آنها در زمینه شهرهای جدید نسل نوی هوشمند و سرمایهگذاری در راستای تولید و اجرای دستاوردهای آنان
-  تشویق متخصصان، پژوهشگران و علاقمندان به تولید و انتشار پژوهشها و مقالات علمی و کاربردی مرتبط با موضوع
- تبادل افکار، اندیشهها و اطلاعات بین متخصصان، مدیران صنایع و سازمانها، اساتید و دانشجویان در حوزه شهرهای جدید نسل نوی هوشمند
- برگزاری کارگاههای آموزشی، کاربردی و نوین برای مدیران شهری، دانشجویان و علاقمندان در راستای رشد و حرکت به سمت شهرهای جدید نسل نوی هوشمند
- اهتمام در جهت ارتقاء فرهنگ پژوهش، نوآوری و فناوری به ویژه در حوزه شهرهای جدید نسل نوی هوشمند
نشانی مطلب در وبگاه اولین وبینار ملی پرند، شهر هوشمند به سوی شهرهای جدید نسل نو:
http://fnwp.ir/find.php?item=1.51.21.fa
برگشت به اصل مطلب