اولین وبینار ملی پرند، شهر هوشمند به سوی شهرهای جدید نسل نو- کارگاهها
اطلاعات ورود به کارگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/11/20 | 
اطلاعات ورود به کارگاه روز شنبه
سامانه دانشگاه هوشمند
کلاس برنامه کارگاه های وبینار ملی: پرند، شهر هوشمند
شناسه کلاس ۶۲۲۳۶۶c
گذرواژه ۱۲۳۴
تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
ساعت برگزاری ۰۹:۰۰:۰۰
https://daanaan.daan.ir


اطلاعات ورود به کارگاه روز یکشنبه
سامانه دانشگاه هوشمند
کلاس برنامه کارگاه های وبینار ملی: پرند، شهر هوشمند
شناسه کلاس ۶۰۵ac۳۰
گذرواژه ۱۲۳۴
تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
ساعت برگزاری ۰۹:۰۰:۰۰
https://daanaan.daan.ir
نشانی مطلب در وبگاه اولین وبینار ملی پرند، شهر هوشمند به سوی شهرهای جدید نسل نو:
http://fnwp.ir/find.php?item=1.88.32.fa
برگشت به اصل مطلب